Obowiązek informacyjny RODO

1.     Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w [na serwerze Firmy, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.sjo.edu.pl].

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Studium Języków Obcych Paudyna Tomasz Leon z siedzibą przy ul. Małej 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • numer PESEL/NIP/REGON/KRS, dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • Adres IP, dane z portali społecznościowych;
 • numery rachunków bankowych;
 • numery telefonów;
 • status (uczeń, student, osoba pracująca itp.);
 • nazwa szkoły publicznej, uczelni, miejsce pracy.

 

2.     Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 

 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail i zamieszkania w celu wysyłania dokumentacji związanej z realizacją zamówień i/lub umów,
 • Zbieranie imion, nazwisk, numerów dowodów osobistych, adresów telefonów, numerów NIP/REGON/KRS, numerów rachunków bankowych w celu realizacji powierzonych zamówień i/lub umów,
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania, numerów telefonów oraz adresów e-mail w celu prowadzenia korespondencji,
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów IP, numerów telefonów, danych z portali społecznościowych w celu organizowania konkursów, akcji promocyjnych i/lub szkoleniowych,
 • Zbieranie informacji o statusie, miejscu nauki/pracy w celach statystycznych i promocyjnych.

3.     Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w siedzibie firmy w Polsce przy ul. Małej 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce na Platformie LangLion w Spółce Primeon Sp. z o.o., ul. Słowicza 43, 02-170 Warszawa, która znajdują się w Polsce.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4.     Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w [Polityce Zatrzymywania Danych na serwerze Firmy oraz sekretariacie szkoły].

5.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez [Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych znajdujący się na serwerze Firmy oraz na stronie internetowej www.sjo.edu.pl].

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Kierownikiem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres studium@pro.onet.pl lub list na adres ul. Mała 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Nasz Kierownik obsługi klienta rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.